ภาพกิจกรรม

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

แจ้งผู้มารับบริการทราบ
เนื่องจากทางรพ สมเด็จพระปิ่นเกล้าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย ยืนยัน COVID-19 ซึ่งตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มี timeline ว่าผู้ป่วยเดินทางมาใช้บริการที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมาใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆดังนี้ ช่วงเวลาประมาณ
07.15-08.45 ที่ห้องตรวจนรีเวช
08.45-09.00 ที่ห้องยาชั้น 2 ตึกพิเคราะห์ฯ
09.00-09.20 ที่ห้องเจาะเลือด
09.20-09.45 ที่ห้องเอกเรย์
09.45-10.20 ที่ห้องตรวจคลื่นหัวใจ
จากการสอบสวนผู้ป่วยใส่แมสตลอดเวลาที่รับบริการ
หากผู้รับบริการท่านใดมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวโปรด สังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นเวลา 14วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564) หากท่าน มีอาการดังกล่าวกรุณามาพบแพทย์
ทาง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการสวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มารับบริการ