Email: spph@nmd.go.th Hotline: 02-475-2995

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2559

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่21/2559
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อ อาหารประกอบการจัดเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 6 หมวด
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Eloxatin 50 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Vislube ed 0.3 ml
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Celebrex 200 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Prevacid FDT 30 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Diovan 160 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาน้ำยาตรวจความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Essential forte
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 31/2559
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 30/2559
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Augmentin 1 gm
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Albutein 5% 250 ml
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Januvia 100 mg
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 29/2559
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Xarator 40 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Madiplot 20 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Supralip 145 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Dianeal PD4 Ultrabag 1.5% 2 L
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Harnal OCAS 0.4 mg