ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ

การจองห้องพิเศษ

ผู้ป่วยที่ประสงค์จะนอนห้องพิเศษ กรุณาติดต่อจองห้องล่วงหน้าหรือจองได้ในวันที่พบแพทย์ตามวัน เวลา ดังนี้

สถานที่  แผนกรับผู้ป่วยใน ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย (ในวันจันทร์-วันศุกร์)

สิทธิประโยชน์

  • สิทธิเงินสด
  • สิทธิ์ประกันสังคม
  • สิทธิ์ประกันต้น