แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

 

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม   

        ได้รับปริญญาบตัรแพทยศาสตร์บณัฑิต  หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขนึ้ทะเบียนการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(๑) เป็นผ้ทูี่ได้รับใบอนญุาตเป็นผ้ปูระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

(๒) เป็นผ้ทูี่ผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 1 ปี(กรณีไมร่ับบรรจเุป็นแพทย์ใช้ทนุของ กองทพัเรือ)

(๓) เป็นผู้ที่มีความประพฤตดิี

(๔) มีคณุสมบตัคิรบถ้วนในการบรรจเุข้ารับราชการทหาร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม                         

         กลู่มงานศลัยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีการเปิดรับสมคัรคัดเลือก แพทย์ประจํา บ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มีจดุมุ่งหมายหลักเพื่อ ผลิต ศัลยแพทย์ ไว้ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลของ กองทัพเรือ โดยบรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหม เพื่อทดแทน และเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือ เป็นหลักโดยมีความต้องการ เป็นจํานวน 2 นายและพิจารณารับตั้งแตเ่ป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในกรณีที่ ผู้สมัครไม่ครบหรือคณุสมบัติไมพ่ร้อม จึงพิจารณาผู้สมัครในส่วนของต้นสังกัดอื่นและ ผู้สมัครอิสระเป็นลําดับต่อไป

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเปิดรับสมัครแพทย์ประจําบ้านสาขาศลัยศาสตร์ทั่วไปปีละ ๒ นาย