แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 61–62

          แพทย์ประจำบ้าน ปี 1        

                  1.  พญ.กัลยรักษ์     แสงใส  

                  2.  พญ.ฐิติมา         ตันสกุล          

                  3.  พญ.ปาจรีย์       บุญมณีประเสริฐ          

                  4.  พญ.พิชญา        แก้วเพิ่ม                  

          แพทย์ประจำบ้านปี 2          

                  1.  ร.ท.หญิง บุญธิดา      จ้อยจำรูญ                 

                  2.  นพ.มนต์สันต์     สฤษดิ์เวชวรกุล            

                  3.  นพ.ธีรเจต        กวยบุญ          

                  4.  พญ.สุชาวดี       ทันตสุวรรณ                       

          แพทย์ประจำบ้านปี 3        

                  1.  นพ.ศิวะนัฎ       กนกณัฐศิวัฒนา           

                  2.  นพ.สุขสันต์       เยาว์พฤกษ์ชัย           

                  3.  พญ.รังสิมา       รังสีธรรมปัญญา                  

                  4.  พญ.วรรษมน     วัฒนานิยม