แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

 

 

รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์แพทย์กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายชื่อแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม

       ชื่อ       วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ         วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ

                  สาขาอายุรศาสตร์                   สาขาต่อยอด (ระบุสาขา)

 • นาวาเอก นายแพทย์ วสุธา   ข่ายแก้ว                          พบ.                           วว.ประสาทวิทยา                   
 • นาวาเอก นายแพทย์ สมชาย จันทโรธร                พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
 • นาวาเอก นายแพทย์ ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์              พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • นาวาเอก นายแพทย์ พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์             พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ           
 • นาวาเอก นายแพทย์ สุชัย โอฬารรัตน์มณี             พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคไต                       
 • นาวาเอก นายแพทย์ สหรัฐ  หวังเจริญ                 พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
  •  
 • นาวาเอกหญิง แพทย์หญิง ชนกนาถ  วัชรากร                 พบ.                            วว.ตจวิทยา                         
 • นาวาเอก นายแพทย์ ศักดิ์ชัย  ปาละวัฒน์                พบ.,วว.อายุรศาสตร์             วว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ      
 • นาวาเอกหญิง แพทย์หญิง กุลศิริ ธรรมโชติ             พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • นาวาเอกหญิง แพทย์หญิง เบญจพร เรืองพานิช       พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคไต              
 • นาวาเอกหญิง แพทย์หญิง ติราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์     พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ
 • นาวาเอกหญิง แพทย์หญิง ภาศรี  มหารมณ์             พบ.,วว.อายุรศาสตร์             วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
 • นาวาเอก นายแพทย์ พิทักษ์  พงศ์นนทชัย              พบ.,วว.อายุรศาสตร์             วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ          
  •  
 • นาวาเอก นายแพทย์ ธีรธร  วงศ์ชัยสุวรรณ             พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • นาวาเอก นายแพทย์ พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ            พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • นาวาเอก นายแพทย์  วราชัย  เคร่งวิรัตน์              พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา           
 • นาวาเอก นายแพทย์ คชมาตจ์  บุณยรัตพันธุ์         พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ           
 • นาวาเอก นายแพทย์ เอกรัชช์  นเรศเสนีย์                     พบ.                          วว.ประสาทวิทยา                  
 • นาวาเอก นายแพทย์ กิติศักดิ์  เศียรสวัสดิ์             พบ.,วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • นาวาเอก แพทย์หญิง นิออน  รัตนิน                              พบ.                             วว.ตจวิทยา                         
 • นาวาเอก แพทย์หญิง ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล                   พบ                             วว.ตจวิทยา                                                           
 • นาวาโท นายแพทย์ ปริญญา  ลือชูวงศ์                     พบ.,วว.อายุรศาสตร์             วว.อายุรศาสตร์โรคไต              
 • นาวาโท นายแพทย์ พรสิระ  หงสกุล                        พบ.,วว.อายุรศาสตร์             วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา                 
 • นาวาโท นายแพทย์ สรภพ  ภักดีวงศ์                       พบ.,วว.อายุรศาสตร์             วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
 • นาวาโทหญิง แพทย์หญิง ธนาวดี  สิริธนดีพันธ์           พบ.วว.อายุรศาสตร์              วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา                 
 • นาวาโทหญิง แพทย์หญิง ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ    พบ วว.อายุรศาสตร์.             วว.อายุรศาสตร์โรคไต                            
 • นาวาโท นายแพทย์ ธีรพล  ปัญจชัยพรพล                พบ.วว.อายุรศาสตร์               วว.อายุรศาสตร์โรคไต              
 • นาวาโท นายแพทย์ ติรวิทย์ หงสกุล                                 พบ.                          วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ           
 • นาวาตรีหญิง แพทย์หญิง สุภัสสา เลิศล้ำ                         พบ.                          วว.อายุรศาสตร์ 
 • นาวาตรีหญิง แพทย์หญิง วิลาสินี มรินทร์พงษ์                   พบ.                         วว.อายุรศาสตร์
 • นาวาตรี นายแพทย์ กฤติวิทย์ รุ่งแจ้ง                               พบ.                         วว.ประสาทวิทยา
 • นาวาตรี นายแพทย์ กมลาสน์ อำนวย                              พบ.                          วว.อายุรศาสตร์
 • นายแพทย์ นวพงษ์   พัฒน์พันธุ์                                     พบ.                          วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด