แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ที่ ๕ /๒๕๖๑

เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ประจำปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๒  รอบที่  ๑ 

          ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธสิมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

         ๑.๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

         ๑.๒. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการ เพิ่มพูน ทักษะ

         ๑.๓. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เช้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระการชดใช้ทุนกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัคร โดยไม่ มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) 
 
๒. กำหนดเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม– ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓. จำนวนตำแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมทเี่ปิดรับสมัคร หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผสู้มัครเข้ารับการ ฝึกอบรมเป็น แพทย์ประจำบ้าน/ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสำหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒

          ๓.๑. จำนวนต าแหน่งแพทยป์ระจำบ้านและจำนวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ สำหรับปกีารฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ตามผนวก  ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

          ๓.๒. หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน

               ๓.๒.๑. กำหนดตามนโยบายของแพทยสภาซึ่ง วฉท. กำกับดูแลโดยให้สถาบันฝึกอบรม คัดเลือก แพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของต าแหน่ง แพทย์ประจำบ้านที่ได้รับอนุมัติเกณฑ์การ พิจารณา คัดเลือกผู้สมัคร โดย  ให้สิทธิ์ แก่ผู้สมัคร ที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ที่ไม่มีต้นสังกัด และให้ความสำคัญ แก่ผู้ที่ ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนมานานกว่าก่อน ตามลำดับต่อไปนี้

               ก. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏบิัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๓ ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับแรก

               ข. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏบิัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๒ ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ก 

               ค. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏบิัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๑ ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ข

               ง. ผู้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อย กว่า ๑ ปี/ ไม่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ค.

       วฉท. กำหนดนโยบายเพิ่มเติมให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมคัร ดังต่อไปนี้

               ก.ให้ความสำคัญแก่ผู้มีต้นสังกัดจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็น สถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สถาบัน ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และโรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลำดับ

               ข.กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมในกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถรับแพทย์ประจำบ้านแผน ข ได้ มีสิทธิ์ ในการรับแพทย์ประจ าบ้านที่ไม่มีต้นสังกัดได้ 1 คน/สถาบัน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับสถาบันอื่น 
 
              ทั้งนี้ให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเช้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ โดยต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภาและ วฉท. รวมทั้งไม่ขัดกับประกาศนี้ แล้วเสนอให้ วฉท. ทราบ ตลอดจนประกาศให้ผู้สมัครทราบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อน เริ่มดำเนินการคัดเลือก 
 
๔. วิธีการสมคัร

          ๔.๑. ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมคัร:

               ๔.๑.๑. ใบสมัคร 

                  ก. ให้แพทย์ผปู้ระสงค์สมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme 

                  ข. ให้ระบุเลือกสถาบันฝึกอบรมจำนวน ๓ แห่ง ตามลำดับที่แพทย์ผู้สมัคร มีความประสงค์จะเข้า รับการฝึกอบรม โดย เลือกจากสถาบันฝึกอบรม ๕ แห่งทผีู่้สมัครระบุไว้ ใน website http://www.tmc.or.th/tcgme   

                  ค. พิมพ์ลงกระดาษ แล้วลงนาม พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่ก าหนด (ขนาด ๒ นิ้ว) ถ่ายไม่ เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป

               ๔.๑.๒. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่ 

                  ก. สำเนาบัตรประชาชน 

                  ข. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

                  ค. สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

                  ง. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                  จ. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐาน แสดงว่ากำลังอยู่ ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบ อนุญาตประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา

                  ฉ. หนังสือจากต้นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้า ฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการ คัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดย ใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด

         ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกใหร้ับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                 ช. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรม พิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร

                 ซ.สำเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช กรรม (ศรว.) ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ (ถ้ามี)

                 ฌ. หนังสือแถลงเจตจำนงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัคร ในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

                 ญ. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จากผู้รับรอง/แนะน าอย่างน้อย ๒ คน ได้แก่ อาจารย์ ประจำ โรงเรียนแพทย์ ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ประจำ โรงพยาบาล ที่ผู้สมัคร ผ่าน การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด (เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นต้น)

          ๔.๒. ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้

          ๑.กรอกใบสมคัร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม

          ๒.โอนค่าธรรมเนียมการสมัครไปที่บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อประกอบเอกสารการสมคัร ค่าธรรมเนียมการสมัคร: ๗๐๐ บาท + เศษสตางค์เท่ากับ ๒ ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-25854-0)

          ๓. เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (www.tcep.or.th) และให้กรอกข้อมูลผู้ที่จะเข้าใช้งานใหม่ โดย คลิกที่  Create new account หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ e-mail และยืนยันตัวตน (ตรวจสอบใน spam/junk folder,หากไม่ได้รับ e-mail กรุณาติดต่อ webmaster@tcep.or.th) 

          ๔.login เข้าเว็บไซต์วิทยาลัย โดย คลิกที่หัวข้อ ขั้นตอนการสมัคร ส่งข้อมูล และเอกสารเพื่อสมัครคัดเลือกแพทย์ ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกรอกข้อมูลที่User Login ใส่ Username, Password ที่ท่าน สมัครและได้รบัก่อนหน้านี้

          ๕.บันทึกข้อมูล และ upload เอกสารการสมัคร ที่แบบฟอร์มรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2562การเลือกอันดับสถาบันที่ต้องการสมัคร ๓ อันดับ ตามลำดับ (ควรเลือกให้ครบทั้ง ๓ อันดับ เนื่องจากถ้าท่านเลือกไม่ ครบและสถาบันที่ท่านสมัครเต็มแล้ว ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบที่ ๑ ทันที)

          -การแนบไฟล์ อนุญาตให้แนบเฉพาะไฟล์สกุล .pdf และจ ากัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คำแนะนำการจัดทำเอกสาร)

         -อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ scan ไฟล์เอกสาร ๗.เมื่อสมัครเรยีบร้อยจะมี e-mail ยืนยัน และ link สำหรบักลับเข้ามาแก้ไขข้อมูล

๘.การแก้ไขรายละเอียดการสมัคร (ผู้สมัคร สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลการสมัครได้จนกว่าจะหมดเขตรับสมัคร ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังหมดเขตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครได้ ข้อมลูการสมัคร จะถกูส่งให้สถาบันฝึกอบรมที่ ผู้สมัครเลือกต่อไป)

         -ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารชุดจริงมาแสดง ที่สถาบันฝึกอบรม ในวันสมัภาษณ์คัดเลือก

๙.สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครที่ e-mail: tcep.tmc@gmail.com หากพบปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster@tcep.or.th)

          ๔.๓. ยื่นใบสมัครฉบับจริง ใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตาม ๔.๑ และหลักฐานการโอนเงิน ค่า ธรรมเนียมการ สมัครฉบับจริง ให้ใช้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันฝึกอบรมที่ท่านเลือกสมัคร โดยกรณีที่ได้ รับคัดเลือก สถาบัน ฝึกอบรมจะเก็บรวบรวมเอกสารฉบับจริงของท่านไว้ และไม่ต้องไปยื่นใบสมัครเพื่อรับ การคัดเลือก ในล าดับที่เลือก ถัดไปอีก 

๕. กำหนดการสอบคัดเลือก: 

              ก.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์สถาบันที่เลือกลำดับที่๑ ทาง website : www.tcep.or.th และ/หรือ www.facebook.com/RTCEP ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวไปสอบ สัมภาษณ์ ในสถาบันที่ประกาศตามวันที่กำหนดในตาราง 

              ข. กำหนดการหลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกสถาบันลำดับที่ ๑ จะประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน อย่างไม่เป็น ทางการ พร้อมประกาศตำแหน่งของสถาบันฝึกอบรมที่ยังว่างอยู่  ให้ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑ เลือกสถาบันลำดับที่ ๒ ในการไปสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๑ ดังแสดงในตารางต่อไป 

         ๕.๑. สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง

              ก. ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่เลือกสถาบนัฝึกอบรมนั้น ตามลำดับที่ผู้สมัครเลือกพร้อมกัน ณ สถานที่ที่ สถาบันฝึกอบรมกำหนด

              ข. ดำเนินกระบวนการสอบ/สัมภาษณ์ โดยใช้เกณฑ์และวธิีการที่สถาบันฝึกอบรมนั้นกำหนด

              ค. หลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ ให้สถาบันฝึกอบรมแจ้งผลการคัดเลอืกแก่ผู้สมัครสอบภายในวันที่สอบ สัมภาษณ์

              ง. แจ้งจำนวนผู้ที่คัดเลือก รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และตำแหน่งที่เหลือ กลับมายัง วฉท. ภายในวันที่สอบ สัมภาษณ์โดยไม่ล่าช้า 

              จ. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และความครบถ้วนของหลักฐาน พรอ้มเก็บรวบรวมหลักฐานการสมัคร ฉบับจริงของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งให้ วฉท. ด าเนินการรวบรวมส่งแพทยสภาต่อไป 

         กรณีที่สถาบันฝึกอบรมคัดเลอืกผู้สมัครไว้แต่หลักฐานยังไม่ครบถ้วน ใหส้ถาบันรับผิดชอบดำเนินการติดตาม เอกสารที่ขาดไปให้ครบถ้วน และส่งให้ วฉท. ก่อนวันรับรองผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 

        กรณีผู้สมัครรายใดไม่ได้รับการคัดเลือก ให้สถาบันฝึกอบรมคืนเอกสารฉบับจริงแก่ผู้สอบสัมภาษณ์ เพอื่ใช้ใน การยื่นสอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันฝึกอบรมในล าดับถัดไป

              ฉ. สถาบันฝึกอบรมที่ยังรับผู้สมัครไม่ครบตามตำแหน่งที่อนุมัติ ต้อง มีการด าเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครใน ลำดับถัดไปตามที่ วฉท. ประกาศ หากได้รับผู้สมัครครบตามตำแหน่งที่อนุมัติแล้วในลำดับใดแล้ว ไม่ตอ้งดำเนินการจัด สอบคัดเลือกผสู้มัครในลำดับถัดไปอีก 
๖. การแจ้งผลการคัดเลือกและการขอขน้ึทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน

          ๖.๑. สถาบันฝึกอบรมทุกแห่งส่งหนังสือตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนาม  โดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น) แจ้งรายซื่อแพทย์ผู้ไดร้ับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำ บ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ๖.๒. กรณีมีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านว่างจากการสละสิทธิ์หรือเหตุอื่นใด ให้สถาบันฝึกอบรมดำเนินการ คัดเลือกแพทยซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมไว้แล้วตาม  ๖.๑. ทั้งนี้ อาจพิจารณารับจากรายชื่อผู้สมัคร อันดับส ารองของสถาบันอื่นก็ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครนนั้ด้วยแล้วส่งรายชื่อให้ วฉท. ภายในวันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และด าเนินการรับรองผลการคัดเลือกในการประชุมสภาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗. กำหนดการประกาศผล การรายงานตัวและการเริ่มฝึกอบรม:

          ๗.๑. แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒  ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ'ฝึกอบรม ข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ และผู้ไม่ได้รับการ ประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกบรม ในปีการ'ฝึกอบรม ๒๕๖๒

         ๗.๒. ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม ๗.๑ นำหนังสือแจ้งผลการขนึ้ทะเบียนซึ่งดาวน์ โหลดได้จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทำสัญญากับหน่วยงานต้น สังกัด (กรณีมีต้นสังกดัจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการซดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับ หน่วยงาน ของรัฐแล้ว (กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว และต้องรายงาน ตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน'ฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
๘. การจำกัดสทิธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในกรณผีู้ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๗.๑. แล้วขาด จากการฝึกอบรม

         วฉท. จะพิจารณาเสนอแพทยสภาให้จำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจา บ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณี ต่อไปนี้                 

        ๘.๑. ไม่มารายงานตัว ณ สถาบัน'ฝึกอบรมตามกำหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

        ๘.๒. ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากลงทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๗.๒. หรือหลังจากเข้ารับการ ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน/ปฏิบัติงานประจำสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ แล้ว โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร

        ๘.๓. เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้ นั้น สิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย 
 
๙. การเปลี่ยนสาขาหรือยา้ยสถาบนัฝึกอบรม:

        แพทย์ผู้ได้ขึ้นทะเบียนหรือเช้ารับการ'ฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจำบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาหรือย้าย สถาบัน'ฝึกอบรมได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด (ในกรณีที่มตี้นสังกัด) สถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้ง ได้รับความเห็นขอบจาก อฝส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน ตาม เงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากำหนดไว้ 
 
๑๐.เงื่อนไขและข้อจำกัด

          ๑๐.๑. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้รับการ ประกาศผลการขึ้น ทะเบียนตามข้อ ๗.๑ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยและแพทยสภาจะไม่คนืเงินค่าสมัครและ ไม่รับผิดขอบความ เสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น 

          ๑๐.๒. การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านในปกีารฝึกอบรม ๒๕๖๒ ถือเปน็โมฆะ ในกรณีผู้ได้รบัการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเรมิ่ฝึกอบรม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

              ๑๐.๒.๑. ไม่ได้ทำสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยังไม่ปลอดภาระ การชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)

              ๑๐.๒.๒. ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากา หนดก่อนการเริ่ม การฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

              ๑๐.๒.๓. ขาดคุณสมบัติอื่นตามที่แพทยสภาและ วฉท. กำหนด

             ทั้งนี้ให้ถือว่า ผู้ขาดคุณสมบตัิดังกล่าวไม่ได้เข้ารับการฝกึอบรมเปน็แพทย์ประจ าบา้นในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒

          ๑๐.๓. ในประกาศนี้

              “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของ เจ้าหน้าที่ หนว่ยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้หมายรวมถึงหน่วยงาน ในกำกับ ของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นและองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา อนุมัติด้วย

              “วฉท.” หมายความว่า วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

             “วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช ศาสตร์ฉุกเฉิน

          ๑๐.๔. การดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดำเนินการอื่นใดในการคดัเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งมิได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดในประกาศนี้และ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และกรณีมีหลกัฐานเชื่อได้ว่ามี การกระทำอันจงใจฝ่าผื่นประกาศนี้ วฉท. อาจเสนอแพทยสภาให้พิจารณาถอนสิทธิ์ในการรับแพทยป์ระจำบ้านของ สถาบันฝึกอบรมนั้น หรือจำกัดสิทธิ์แพทย์ผู้นั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฝึกอบรม นั้น ก็ได้

          ๑๐.๕. กรณีใดซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งประกาศำานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับ สมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใชทุ้น/แพทย์ปฏิบติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการ ฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และบทแห่งประกาศนี้ให้ใช้ประกาศดังกล่าวนี้แทน

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                      

                                                                                               ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑