แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

รายชื่ออาจารย์

น.ต.หญิง ชัชชษา จรัณยานนท์
น.ท.หญิง อรภัทรา คงประยูร
นพ. สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย
ร.ท.หญิง นันทรัช ยุทธวงศ์
ร.อ. วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์
ร.อ.หญิง ปทุมรัตน์ พลายเวช
ร.อ.หญิง ยุวกานต์ ไพบูลย์วงษ์
ร.อ.หญิง ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร
ร.อ. กฤษฎา ชุมวณิชย์