แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

ณัฐพัฒน์ จันมะโน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
นราวิชญ์ จันทวรรณ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
นลัทพร เอื้ออริยกุล แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
ศุภกร นาคใหม่ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3