แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

นวรัตน์ แสงชาลี แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
พรปวีณ์ วงศ์วัฒนะ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
อุษา พนัสบดีกุล แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
วีรโรจน์ นิธิธาริยโสภณ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
วรางคณา เกียรติโอภาส แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1