แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านที่สอบผ่านวุฒิบัตร ปี ๒๕๖๒

 

ร.อ.พิรญาณ์ อุ่นชื่น รน.

ร.อ.คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร รน.

ร.อ.หญิง ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร รน.