ฝ่ายการพยาบาล

แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ที่ดำเนินการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิคและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูง มีงานวิจัยด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ

 1. สนับสนุนงานผลิตแพทย์ทั้งก่อนและหลังปริญญาของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้ได้แพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อสังคม
 2. เป็นเครือข่าย ประสานงาน อำนวยการ  กำกับดูแล  ประเมินผล  และช่วยเหลือ  งานแพทยศาสตร์ศึกษาของหน่วยต่างๆ ของ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้เป็นไปตามประณิธานที่หน่วยงานและสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาภายนอกและสถาบันหลัก กำหนด อีกทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลงานแพทยศาสตร์ของสำนักงานแพทยศาสตร์ของกลุ่มงานต่างๆ กับสถาบันการศึกษาภายนอก  
 3. ให้บริการด้านวิชาการ งานห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์  ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานแพทยศาสตร์ศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย
 4. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการอ้างอิงถึงในระดับชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เตรียมความพร้อมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาทุกมิติเพื่อเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 2. ช่วยบริหารจัดการให้แพทยศาสตร์ศึกษาของกลุ่มงานต่างๆในฐานะเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักศึกษาตามข้อกำหนดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 3. สนับสนุนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ งานแพทยศาสตร์ศึกษาของกลุ่มงานศัลยกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มงานและ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
 4. สนับสนุนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน งานแพทยศาสตร์ศึกษาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มงานและ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
 5. สนับสนุนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ งานแพทยศาสตร์ศึกษาของกลุ่มงานอายุรเวชกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มงานและ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
 6. สนับสนุนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่นๆในงานแพทยศาสตร์ศึกษาของกลุ่มงานต่างๆของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มงานและ รพ.ฯ

ภารกิจ

 1. ช่วยรวบรวมและวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์แพทย์ในสาขาต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 2. กำกับดูแลการร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์แพทยสภา
 3. ร่วมบูรณาการเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องกับภาควิชาต่างๆตลอดหลักสูตร และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ให้มีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ที่สามารถบริบาลสุขภาพที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนับสนุนให้กลุ่มงานต่างๆขยายขีดความสามารถในการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 5. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยในฐานะโรงพยาบาลร่วมสอน และในฐานะองค์กรด้านวิชาการร่วมกับทีมงานวิจัย และวิชาการระดับโรงพยาบาล