แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา
การศึกษาหลังปริญญา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ทางทะเล

ภาพกิจกรรม

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน

น.อ.อานัน นิ่มนวล ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ และ น.อ.หญิง ภาวิกา  ธรรมโน รอง ผอ.รพ.ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย

น.อ.อานัน นิ่มนวล ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ และ น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย

ตรวจประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ

น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ

พัฒนาบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ " การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง WFME Criteria "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : ACLS-P

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561


BACK   12   NEXT