มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า  เรียนเชิญทุกท่านบริจาคเพื่อสมทบทุน โครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัดกองทัพเรือ ก่อตั้งเมื่อปี     พ.ศ.2495 มีภารกิจให้การรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลหลักที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตธนบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทองและเขตคลองสาน  ดูแลประชากรในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 440,000 คน            มีผู้รับบริการประมาณ 1 แสนรายต่อปี  (5แสน ครั้งต่อปี)  โดยร้อยละ 75 ของ ผู้รับบริการเป็น ประชาชนทั่วไป รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่เขตธนบุรี และโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรืออื่นๆ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์, โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีบริการทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา มีความพร้อมทางด้านวิชาการ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาชั้นคลินิกแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับอนุมัติให้เปิดอบรมแพทย์แพทย์ประจำบ้านเฉพาะทาง 5 สาขา ได้แก่ ศัลยศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ทางทะเล และล่าสุดในปี 2561 ได้รับอนุมัติจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นสถาบันการเรียนการสอนแก่แพทย์ที่มีความประสงค์จะเป็นแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาหรือศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

            โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการในทุกมิติ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีมาตรฐานและให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พอเพียงและมีเทคโนโลยีทันสมัย ระบบสาธารณูประโภคที่ได้มาตรฐาน ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูล ความเพียงพอของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกสาขา การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนพัฒนางานแพทยศาสตร์ศึกษาเพิ่อผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาให้บริการแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรสนับสนุนเป็นจำนวนมากในการดำเนินการ

 มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการพัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  โดยสามารถบริจาคได้ที่

1. สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

2. บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 040-2-00002-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

Line ID : @pinklaofoundation
QR lineOA