1
การบรรยาย เรื่อง “ Paradigms of Digital Transformation in the case of Healthcare Business และการพัฒนาไปสู่ Smart Hospital ”
โพสเมื่อ : 16 Sep 2022

การบรรยาย เรื่อง “ Paradigms of Digital Transformation in the case of Healthcare Business และการพัฒนาไปสู่ Smart Hospital ”

โดยมี รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อนุชิต นิรภัย และอาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 08 Sep 2022

สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ การพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงนักวิจัย ” และมอบรางวัลโครงการวิจัย ประจำปี งป.65

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 29 Aug 2022

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565

“ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ” โดยมี อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้านการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ กรรมการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ พัฒนาความรู้ Internal surveyor สู่กิจกรรมคุณภาพพร้อมรองรับ HA/A-HA ”
โพสเมื่อ : 16 Aug 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ พัฒนาความรู้ Internal surveyor สู่กิจกรรมคุณภาพพร้อมรองรับ HA/A-HA ”

โดยมี ดร.อำพัน วิมลวัฒนา ผู้ชำนาญการ การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชงานคุณภาพโรงพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 03 Aug 2022

คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ

จัดโครงการอบรม " การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิทธิผู้ป่วยในโรงพยาบาล “

อ่านต่อ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า การอบรม “ หลักเกณฑ์และเรื่องน่ารู้ในการเบิกค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ปฏิบัติ ”
โพสเมื่อ : 20 Jul 2022

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า การอบรม “ หลักเกณฑ์และเรื่องน่ารู้ในการเบิกค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ปฏิบัติ ”

โดยมี นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.ฯ งานบริหารจัดการผลประโยชน์ เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา...นำพาสู่ SHA Hospital ”
โพสเมื่อ : 20 Jul 2022

คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา...นำพาสู่ SHA Hospital ”

โดยมี ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
BACK   123456... 32   NEXT