พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 2. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 3. ระเบียบกระทรวงสาธาณสุขการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

 4. พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 5. พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 6. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (Privacy Notice)

 2. แนวทางการรับ-ส่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพื่อปรึกษาการดูแลรักษาทาง Application "Line"

 3. ใครบ้างต้องรู้แนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 4. ทำไมต้องมีแนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 5. ประกาศ รพ.ฯ แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 6. หลักทั่วไปในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 7. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559