พระราชราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 2. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

 3. การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

 4. พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 5. พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 6. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (Privacy Notice)

 2. แนวทางการรับ-ส่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพื่อปรึกษาการดูแลรักษาทาง Application "Line"

 3. ใครบ้างต้องรู้แนวทางปฏิบัติในการใช้สือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 4. ทำไมต้องมีแนวทางปฏิบัติในการใช้สือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 5. ประกาศ รพ.ฯ แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 6. หลักทั่วไปในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 7. แนวทางการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559