พระราชราชบัญญัติ

  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  2. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

  3. การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

  4. พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

  1. แนวทางการรับ-ส่งข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพื่อปรึกษาการดูแลรักษาทาง Application "Line"

  2. ใครบ้างต้องรู้แนวทางปฏิบัติในการใช้สือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

  3. ทำไมต้องมีแนวทางปฏิบัติในการใช้สือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

  4. ประกาศ รพ.ฯ แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

  5. หลักทั่วไปในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

  6. แนวทางการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559