ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์หัวใจและห้องปฎิบัติการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์จักษุกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง

การจองห้องพิเศษ

การจองห้องพิเศษ

ผู้ป่วยที่ประสงค์จะนอนห้องพิเศษ กรุณาติดต่อจองห้องล่วงหน้าหรือจองได้ในวันที่พบแพทย์ตามวัน เวลา ดังนี้
สถานที่  แผนกรับผู้ป่วยใน ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย (ในวันจันทร์-วันศุกร์)

สิทธิประโยชน์

  • สิทธิเงินสด
  • สิทธิ์ประกันสังคม
  • สิทธิ์ประกันต้น 

อัตราค่าห้องพิเศษ (รวมค่าห้อง) ไม่รวมค่าอาหารและค่าไฟฟ้า

อาคาร หอผู้ป่วย ประเภทผู้ป่วย ราคาห้องพัก
สามัญ พิเศษรวม พิเศษเดี่ยว
อาคาร 100 ปี หมอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
หอผู้ป่วย 100/6 ผู้ป่วยทางศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ 400 บาท 1,000 บาท -
หอผู้ป่วย 100/7 ผู้ป่วยทางศัลยกรรม 400 บาท - -
หอผู้ป่วย 100/8 ผู้ป่วยทางศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ - - 2,200 บาท
หอผู้ป่วย 100/9 สำหรับผู้ป่วยทางอายุรกรรม - - 2,200 บาท
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
หอผู้ป่วย 80/2 ผู้ป่วยทารกแรกเกิด 400 บาท - -
หอผู้ป่วย 80/5 ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 400 บาท 1,000 บาท 2,200 บาท
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ผู้ป่วยเพศหญิงทางศัลยกรรม 400 บาท - -
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ผู้ป่วยเพศหญิงทางอายุรกรรม 400 บาท - -
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ผู้ป่วยเพศชายทางศัลยกรรม 400 บาท - -
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ผู้ป่วยเพศชายทางอายุรกรรม 400 บาท - -
หอผู้ป่วย 80/8 ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 400 บาท 1,000 บาท 2,200 บาท
หอผู้ป่วย 80/9 ผู้ป่วยจักษุ-โสต ศอ นาสิกกรรม 400 บาท 1,000 บาท 2,200 บาท
หอผู้ป่วย 80/10 ผู้ป่วยอายุรกรรม - - 2,000 บาท
อาคารเทียมเชิด-บุญเมือง หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม
หอผู้ป่วยเทียมเชิด 3 ผู้ป่วยอายุรกรรม 400 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท