014-มาตรฐานการให้บริการ

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
12 Oct 2021
ขั้นตอนกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
12 Oct 2021
คำแนะนำการตรวจสุขภาพ
  Download
12 Oct 2021
ขั้นตอนการให้บริการห้องตรวจสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
12 Oct 2021
ระบบการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ (โดยไม่สำรองจ่าย)
  Download
12 Oct 2021
อัตราค่าบริการตรวจตามรายการ การตรวจสุขภาพ
  Download
12 Oct 2021
การบริการเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
  Download
12 Oct 2021
การทำแฟ้มเวชระเบียนและลงทะเบียนผู้ป่วย
  Download
BACK   1   NEXT