ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 วงเงิน 11,880,000 บาท วิจารณ์ร่าง 3 วัน (26-28 ส.ค.62) ผ่านทางอีเมลล์ wanchai73@gmail.com โหลดเอกสารทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 100 ปีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมือง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 วงเงิน 9,072,000 บาท วิจารณ์ร่าง 3 วัน (26-28 ส.ค.62) ผ่านทางอีเมลล์ wanchai73@gmail.com โหลดเอกสารทางระบบ e-G
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารฝ่ายสนับสนุน รพ.ฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 เสนอราคา 5 ก.ย.62 ทางระบบe-GP
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 เสนอราคา 17 ก.ย.62 ทางระบบe-GP
10 Nov 2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร100 ปีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารเทียมเชิดบุญเมือง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 เสนอราคา 13 ก.ย.62 ทางระบบe-GP
10 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 869,500 บาท ประกาศ 13 ก.ย.62 -20 ก.ย.62 เสนอราคา 23 ก.ย.62 โหลดเอกสารและเสนอราคาทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมอาคารซัก อบ รีด กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ วงเงิน 2,339,600 บาท ประกาศ 6-13 ม.ค.63 เสนอราคา 14 ม.ค.63 ทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
จ้างซ่อมหลังคาและทำกันซึมอาคารตึกอำนวยการ ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ วงเงิน 1,000,000 บาท ประกาศ 8-15 ม.ค.63 เสนอราคา 16 ม.ค.63 ทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมอาคารนิติเวช วงเงิน ๖๙๖,๘๐๐ บาท ประกาศ ๑๑-๑๘ ก.พ.๖๓ เสนอราคา ๑๙ ก.พ.๖๓ ทางระบบ e-GP
10 Nov 2021
งานจ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารทางการเงิน รพ.ฯ วงเงิน 2,999,800 บาท ประกาศ 13-20 ก.พ.63 เสนอราคา 21 ก.พ.63 ทางระบบ e-GP
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารฝ่ายสนับสนุน รพ.ฯ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการประกวดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
  Download
11 Oct 2021
ร่างประกาศ ฉบับแก้ไขตามคำวิจารณ์ ฉบับที่ ๑
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ๑๐๐ปีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯและอาคารเทียมเชิดบุญเมือง 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (BP+O2Sat+ECG) ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑๒ เครื่อง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG+BP+SpO2) สามารถ Print EKG ได้ จำนวน ๗ เครื่อง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก
  Download