Email: spph@nmd.go.th Hotline: 02-475-2995

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
21 Feb 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
20 Feb 2020
ประกาศผู้ชนะแระกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลม
  Download
18 Feb 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง
  Download
17 Feb 2020
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน ๕ รายการ
  Download
17 Feb 2020
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน ๑ รายการ
  Download
17 Feb 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมอาคารซัก อบ รีด กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
14 Feb 2020
งานจ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารทางการเงิน รพ.ฯ วงเงิน 2,999,800 บาท ประกาศ 13-20 ก.พ.63 เสนอราคา 21 ก.พ.63 ทางระบบ e-GP
12 Feb 2020
ประกาศแผนงานก่อสร้างจำนวน 2 งาน ของกลุ่มงานนิติเวชและกองการเงินโรงพยาบาล
11 Feb 2020
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง
  Download
11 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมอาคารนิติเวช วงเงิน ๖๙๖,๘๐๐ บาท ประกาศ ๑๑-๑๘ ก.พ.๖๓ เสนอราคา ๑๙ ก.พ.๖๓ ทางระบบ e-GP
11 Feb 2020
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
  Download
11 Feb 2020
ร่างประกาศประวกราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
07 Feb 2020
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
  Download
06 Feb 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวน์
  Download
05 Feb 2020
ร่าง ประกาศจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลชนิดเคลื่อนย้าย
  Download
03 Feb 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาตึกอำนวยการ ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ
  Download
31 Jan 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
  Download
29 Jan 2020
ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง
  Download
27 Jan 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนตับ Fibroscan
  Download
27 Jan 2020
ประกาศผู้ชนะซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณการส่องกล้องฯ
  Download
BACK   12345   NEXT