กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
28 Jun 2017
ตัวอย่างประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 Jun 2017
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุพ.ศ.2543
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเลกทรอนิกส์พ.ศ.2549
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 7
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 6
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 5
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 4
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 3
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2
28 Jun 2017
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
28 Jun 2017
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
BACK   1   NEXT