O10-คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

 
ประกาศเมื่อ รายละเอียด
08 Feb 2023
WP-LAB-02-01-R10 กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มงานพยาธิวิทยา
  Download
08 Feb 2023
WP-NUR-03-01-R01 กระบวนการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล
  Download
08 Feb 2023
WP-OCM-02-01-R02 กระบวนการตรวจสุขภาพประจำปี
  Download
08 Feb 2023
WP-RAD-01-01-R01 การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทั่วไป
  Download
08 Feb 2023
WP-PHA-04-01-R18 การบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
  Download
BACK   1   NEXT