55,728 VN

ผู้ป่วยนอก พ.ค.67 ( VN )

1,291 AN

ผู้ป่วยในรับป่วย พ.ค.67 (AN)

72.28 %

อัตราการครองเตียง พ.ค.67

608 ครั้ง

ตรวจสุขภาพ พ.ค.67

ไม่พบข้อมูลในปี 2024

ไม่พบข้อมูลในปี 2024

ไม่พบข้อมูลในปี 2024

ตรวจสุขภาพ

ไม่พบข้อมูลในปี 2024

ไม่พบข้อมูลในปี 2024

จำนวนผุ้ป่วย walk-in

ไม่พบข้อมูลในปี 2024

สถิติการทำบัตรใหม่ออนไลน์

ไม่พบข้อมูลในปี 2024