1

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

แจ้งผู้มารับบริการทราบ


เนื่องจากทางรพ สมเด็จพระปิ่นเกล้าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย ยืนยัน COVID-19 ซึ่งตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มี timeline ว่าผู้ป่วยเดินทางมาใช้บริการที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมาใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆดังนี้ ช่วงเวลาประมาณ


07.15-08.45 ที่ห้องตรวจนรีเวช


08.45-09.00 ที่ห้องยาชั้น 2 ตึกพิเคราะห์ฯ


09.00-09.20 ที่ห้องเจาะเลือด


09.20-09.45 ที่ห้องเอกเรย์


09.45-10.20 ที่ห้องตรวจคลื่นหัวใจ


จากการสอบสวนผู้ป่วยใส่แมสตลอดเวลาที่รับบริการ


หากผู้รับบริการท่านใดมาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวโปรด สังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นเวลา 14วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564) หากท่าน มีอาการดังกล่าวกรุณามาพบแพทย์


ทาง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการสวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มารับบริการ