1

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

แจ้งผู้มารับบริการทราบ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563 เป็นวันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น