1

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มอบเงินบริจาค

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง High Flow ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564