1

คุณพัชร์ เอกปัญญาสกุล มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณพัชร์ เอกปัญญาสกุล จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี คุณเสาวนีย์ ซื่อตรง และพลเรือตรี ต้น คงเป็นสุข เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564