1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต - อาจารย์

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย/ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ พร้อมคณะอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิต - อาจารย์ ผ่านทางระบบ Video Conference กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564