1

ครอบครัวพัฒนพิฑูรย์ มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี สมชาย จันทโรธร ประธานจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี หน.ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากครอบครัวพัฒนพิฑูรย์ อุทิศให้คุณสุกัญญา พัฒนพิฑูรย์ มอบให้มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565