1

ห้องตรวจโรคไตและห้องไตเทียม ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.ฯ จัดงานวันไตโลก ประจำปี 2565

ห้องตรวจโรคไตและห้องไตเทียม ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานวันไตโลก ประจำปี 2565 ผ่านทาง Facebook Live โดยมีการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “ โรคไตวายเฉียบพลัน และการดูแลหลังไตวายเฉียบพลัน ” และ “ อยู่ดีมีสุขกับโรคไต Kidney health for all ” ณ ห้องประชุมศิริพัฒน์ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565