1

กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ

นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “ FIRST SOMDECH PHRA PINKLAO MEETING INTERNAL MEDICINE IN NEW NORMAL ERA” จัดโดย กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยจัดการประชุมเป็นแบบ Onsite และแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565