1

กิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565