1

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จัดงาน “ Mini story Easy to work "

นาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน “ Mini story Easy to work : แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่นวัตกรรมการพยาบาล ” จัดโดย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565