1

พลเรือเอก เทวินทร์ - คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา , ดร.อาภาภัทร บุญรอด และครอบครัว มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากพลเรือเอก เทวินทร์ - คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา , ดร.อาภาภัทร บุญรอด และครอบครัว เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565