1

พลเรือเอก วิชล - คุณเยาวลักษณ์ ภูษา มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท จากพลเรือเอก วิชล - คุณเยาวลักษณ์ ภูษา เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565