1

กลุ่มงานพัสดุ กอ.รพ.ฯ จัดโครงการอบรมการใช้ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินใน EMR

นาวาเอก สาวิตต์ อัมพรอารีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินใน EMR ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงานภายใน รพ.ฯ จัดโดย กลุ่มงานพัสดุ กอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565