1

พลเรือเอก สุทัศน์ - คุณพวงจันทร์ ขยิ่ม มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากพลเรือเอก สุทัศน์ - คุณพวงจันทร์ ขยิ่ม เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565