1

ห้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกรุ่งอรุณ