1

คุณลัดดาวรรณ อร่ามกุล มอบเงินบริจาค

นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร หน.แผนกรับบริจาค รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณลัดดาวรรณ อร่ามกุล เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565