1

มูลนิธิอัปปมัญญา โดย พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิอัปปมัญญา โดย พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เป็นผู้แทนมอบ และนาวาเอกหญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี หน.ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565