1

ห้องตรวจโรงคกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการ " คลินิกโรคผิวหนังเด็ก "