1

คุณวุฒิ - คุณสมบูรณ์ เวณุจันทร์ มอบเงินบริจาค

คุณวุฒิ - คุณสมบูรณ์ เวณุจันทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565