1

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ มอบประกาศนียบัตรและรางวัล

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีกำลังพลในหน่วยงานเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครบ 4 สถานี มากที่สุด และกำลังพลชาย-หญิง ที่มีคะแนนการทดสอบครบ 4 สถานีดีที่สุด ซึ่งมีดังนี้
1. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 50 คนขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพล 20-50 คนขึ้นไป ได้แก่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
3. รางวัลประเภทกำลังพลในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี จำนวนกำลังพลต่ำกว่า 20 คน ได้แก่ แผนกคัดแยกผู้ป่วย
4. รางวัลประเภทกำลังพลเพศชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ ร.อ.มีพร้อม แสวงรุจิธรรม
5. รางวัลประเภทกำลังพลเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ ร.อ.หญิง จิตติมา สุราภา
6. รางวัลประเภทกำลังพลเพศชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ จ.ท.สถาพร ธรรมศร
7. รางวัลประเภทกำลังพลเพศหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการเข้าร่วมการทดสอบครบ 4 สถานี ดีที่สุด ได้แก่ น.ต.หญิง ขันธ์แก้ว ลักขณานุกูล
ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566