1

ครอบครัวไชยชลอ มอบเงินบริจาคของ คุณนิตยา ไชยชลอ

ครอบครัวไชยชลอ มอบเงินบริจาคของ คุณนิตยา ไชยชลอ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก สมชาย - คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง เป็นผู้แทนมอบ และพลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566