1

คุณเบ๊ซูจิง แซ่ลิ้ม มอบเงินบริจาค

คุณเบ๊ซูจิง แซ่ลิ้ม มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อรถเข็นนั่งจำนวน 8 คัน มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอกหญิง มัญชุสา น้อยอำแพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566