1

คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10 ในการเข้าศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมศูนย์รักษาสายตาศรีศิริ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง และศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566