1

คุณสุพรรณ สมประกิจ คุณสุนีย์ ตังหงส์ คุณดวงพร สมประกิจ คุณกฤตกา สมประกิจ และคุณกุ่ย แซ่ลิ้ม มอบพัดลม

นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง ผช.รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล ด้านงานบริหาร รับมอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นขนาด 20 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 นิ้ว จำนวน 21 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จากคุณสุพรรณ สมประกิจ คุณสุนีย์ ตังหงส์ คุณดวงพร สมประกิจ คุณกฤตกา สมประกิจ และคุณกุ่ย แซ่ลิ้ม มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566