1

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ

พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพในการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สถานที่ตรวจสุขภาพ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566