1

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นาวาเอกหญิง มัญชุสา น้อยอำแพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ของพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ หน้าแถวข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัด รพ.ฯ เนื่องใน “ วันอาภากร ” ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566