1

มูลนิธิ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจำนวน 490,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง และขนาด 5 ลิตร จำนวน 15 เครื่อง มอบให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ และพลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566